Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Książka przychodów i rozchodów

KPiR jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych i stanowi zestawienie przychodów i kosztów firmy.

Książka przychodów i rozchodów przeznaczona jest dla:

 • dla osób fizycznych, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • dla spółek jawnych, spółek cywilnych i spółek partnerskich;

których przychody ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 5.010. 600 zł (1.200.000 euro).

W ramach prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oferujemy:

 • prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzania deklaracji do ZUS,
 • zawiadomienia Urzędu Skarbowego i ZUS o prowadzeniu ksiąg przez ANGIS,
 • obsługa kadrowo-płacowa dla właściciela

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest jedną z formą opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania o koszty uzyskania / przychodu. Stawki podatku uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Poszczególne stawki dotyczą:

 • 3% dla działalności handlowej oraz związanej z produkcją zwierzęcą;
 • 5,5% dla działalności budowlanej;
 • 8,5% dla gastronomii czy usług związanych z wychowaniem przedszkolnym;
 • 17% dla m.in. handlu, wynajmu oraz dzierżawy samochodów;
 • 20% dla wolnych zawodów.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • osoby będące osobami duchownymi.

W ramach prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego prowadzimy:

 • Miesięczne naliczanie podatku.
 • Ewidencja podatku VAT.
 • Przygotowanie rozliczeń rocznych.

Karta podatkowa

Jest najprostszą formą rozliczeń nie wymagającą prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, składania deklaracji o wysokości opłaconej zaliczki na podatek dochodowy oraz braku konieczności składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu. Kwota podatku jest ustalana w drodze decyzji Urzędu Skarbowego.