Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Prowadzenie pełnej księgowości

Usługi wykonywane w ramach prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych to między innymi:

  • Opracowywanie planu kont
  • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Prowadzenie rejestru VAT
  • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz sporządzanie deklaracji VAT UE
  • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.